Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van SMC Academy, kantoorhoudende Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden. We hebben deze privacyverklaring geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke keuzes je hebt. We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid kan je stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke voor het bewaken van de privacy van persoonsgegevens bereikbaar via het secretariaat van SMC Academy (info@smc-academy.nl).

SMC Academy hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten. SMC Academy verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming wat dat betreft stelt.

Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van het uitvoeren van een overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit het leveren van scholingen en hieraan gerelateerde nevendiensten. We proberen zo min mogelijk gegevens van jou vast te leggen. Vraag je bijvoorbeeld een brochure aan, dan leggen we alleen je naam en mailadres vast. Wil je een persoonlijk adviesgesprek, dan vragen we je naast je naam en je mailadres ook naar je telefoonnummer om zo een afspraak te kunnen maken. Bij het inschrijven voor een scholing vragen we je naar je naam, voorletters, adres, mailadres en telefoonnummer. Wij slaan de persoonsgegevens op in een beveiligde portal (cloud omgeving van Microsoft).

De persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt door SMC Academy. Gegevens worden niet zonder toestemming van betrokkenen doorgegeven aan een (inter)nationale organisatie al dan niet binnen of buiten de EU, tenzij SMC Academy gehouden is op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar.

Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens, voor zover wettelijke bepalingen dat recht niet beperken.

Een eventuele klacht over de uitvoering van de privacyregelgeving kan worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke bereikbaar via het secretariaat van SMC Academy (info@smc-academy.nl).

Door middel van het bezoeken van www.smc-academy.nl of door jouw inschrijving voor een scholing of een gerelateerde nevendienst ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

SMC Academy maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

SMC Academy verkrijgt geen gegevens van andere organisaties.

SMC Academy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.smc-academy.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.smc-academy.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Bezoek voor alle wijzigingen regelmatig www.smc-academy.nl.

Leiden, 1 januari 2022