Algemene voorwaarden SMC Academy
www.smc-academy.nl

Artikel 1: Definities

1. SMC Academy, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee SMC Academy als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen SMC Academy en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met SMC Academy overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SMC Academy voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

6. SMC Academy houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen.

Artikel 3: Aanmeldingen

1. Aanmelding voor een scholing voor een vastgestelde cursusdatum dient door de cursist te geschieden via de website www.smc-academy.nl. Indien de cursist niet via de website kan / wil aanmelden, dan kan de cursist in contact treden met SMC Academy voor inschrijving op een andere wijze. Na ontvangt van de inschrijvingsgegevens ontvangt de cursist uiterlijk binnen 2 weken een bevestiging van inschrijving per e-mail.

2. SMC Academy is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.

3. Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.

4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

5. Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en geeft u aan volledig gezond te zijn. Bij twijfel neemt kunt u contact opnemen met SMC Academy.

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door SMC Academy

1. SMC Academy behoudt zich te allen tijde het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een scholing te annuleren. Waar mogelijk zal SMC Academy een passend alternatief aanbieden.

2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door SMC Academy noodzakelijk zijn, kan SMC Academy de scholing onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van SMC Academy, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor SMC Academy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan SMC Academy de scholing annuleren, verbreken en/of verplaatsen.

4. In het geval van wijziging in de scholingsdata door SMC Academy zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde scholingsdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen binnen 4 weken teruggestort.

5. In het geval van annulering door SMC Academy krijgt deelnemer de gelegenheid de scholingsdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen binnen 4 weken teruggestort. SMC Academy is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer

1. Verandering van scholingsdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen. Voor het omzetten van een scholing of scholingsdatum wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

2. Annulering, wijziging en deelname aan scholingen dient steeds schriftelijk per brief of per mail (niet via contactformulier) plaats te vinden.

3. Afhankelijk van het tijdstip waarop SMC Academy de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

a. Tot 6 weken voor aanvang van de scholing – € 25,00

b. Tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de scholing – € 50,00

c. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de scholingsdatum is 100% van de scholingskosten verschuldigd.

4. Annulering als gevolg van ziekte tijdens de scholing is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring. Betaald lesgeld wordt eventueel naar rato binnen 4 weken terugbetaald. De doktersverklaring dient binnen 2 weken na de betreffende scholingsdatum bij ons aanwezig te zijn.

5. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt eventueel naar rato binnen 4 weken terugbetaald.

6. Inschrijfgelden voor de scholingen bij SMC Academy worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien nog niet voldaan, openstaan als kosten voor de deelnemer.

7. Bij inschrijving, hetzij via de website www.smc-academy.nl, hetzij op een andere wijze, heeft u wettelijk een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dient u binnen 14 dagen na inschrijving per e-mail aan ons kenbaar te maken dat u uw inschrijving wilt terugtrekken onder de voorwaarden van de wettelijke zichttermijn. Nb: Deze wetgeving is alleen van toepassing wanneer de betreffende activiteit nog geen aanvang heeft genomen.

Artikel 6: Betaling

1. De verschuldigde scholingsgelden dienen binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van SMC Academy o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld, vervalt bovenstaande regeling.

2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 40,00.

3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de scholingsbijeenkomsten worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog voor van de scholingsbijeenkomst per bank of contant te voldoen. In het geval van niet tijdige betaling is SMC Academy te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

4. Examengelden zijn niet inbegrepen in de cursusgelden. Eventuele uitzonderingen staan apart vermeld bij de betreffende scholingen. Examengelden voor examens die SMC Academy organiseert, dienen voor aanvang van het examen te zijn voldaan door de deelnemer. Bij het niet tijdig ontvangen van het examengeld wordt de deelnemer de toegang tot het examen geweigerd.

5. Bij inschrijving via de website vindt betaling plaats via iDEAL.

6. Indien betaling in termijnen mogelijk is, dan vindt bij inschrijving betaling plaats van 10% van het cursusbedrag. Na uw inschrijving ontvangt u de facturen met de betalingstermijnen.

Artikel 7: Auteursrechten

1. Alle rechten (waaronder copyright en eigendomsrecht) van het door SMC Academy verstrekte scholingsmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij SMC Academy, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Zonder schriftelijk toestemming van SMC Academy is het niet toegestaan om het scholingsmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door SMC Academy worden verzorgd.

3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens scholingen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van SMC Academy.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Elke deelname aan een scholing is voor eigen risico van de deelnemer. SMC Academy is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

2. SMC Academy is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden.

3. SMC Academy is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede deelnemer als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede deelnemer voor, na of tijdens de scholing.

4. SMC Academy is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

5. SMC Academy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opleidingsinstituut SMC Academy is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. SMC Academy is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7. SMC Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de scholingsbijeenkomsten doet met de opgedane kennis.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname

1. SMC Academy behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de scholingsactiviteit belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten van de scholingsactiviteit onverlet.

2. SMC Academy behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met SMC Academy niet na komen waardoor het normale verloop van de scholingsactiviteit wordt belemmerd of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de scholingsactiviteit, van verdere deelneming aan de scholingsactiviteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten van de scholingsactiviteit onverlet.

Artikel 10: Geheimhouding

1. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. De aan SMC Academy verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met SMC Academy, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van SMC Academy, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan SMC Academy worden gemeld.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen

1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een scholingsactiviteit deelnemer in goede gezondheid en zowel fysiek als mentaal in staat is om fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening van een methode, door SMC Academy of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemers, docenten en assistenten.

Artikel 12: Geschillen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. SMC Academy beschikt over een klachtenreglement welke beschikbaar is via de website www.smc-academy.nl

Artikel 13: Gezondheidsverklaring

Deelnemer geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. SMC Academy is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 14: Beeld- en geluidsopname

Het is deelnemers aan scholingsbijeenkomsten niet toegestaan om tijdens de bijeenkomsten beelden geluidsopnames te maken van de scholingen, het lesmateriaal of de locatie. Deelnemer geeft door schriftelijke / mondelinge inschrijving voor een scholing aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

SMC Academy – Algemene Voorwaarden – versie 1 maart 2022

Privacyverklaring

 1. Deze privacyverklaring is van SMC Academy, KVK-nummer 92191312. We hebben deze privacyverklaring geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke keuzes je hebt. We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid kan je stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke voor het bewaken van de privacy van persoonsgegevens bereikbaar via het secretariaat van SMC Academy info@smc-academy.nl
 2. SMC Academy hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten. SMC Academy verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming wat dat betreft stelt.
 3. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van het uitvoeren van een overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit het leveren van scholingen en hieraan gerelateerde nevendiensten. We proberen zo min mogelijk gegevens van jou vast te leggen. Vraag je bijvoorbeeld een brochure aan, dan leggen we alleen je naam en mailadres vast. Wil je een persoonlijk adviesgesprek, dan vragen we je naast je naam en je mailadres ook naar je telefoonnummer om zo een afspraak te kunnen maken. Bij het inschrijven voor een scholing vragen we je naar je naam, voorletters, adres, mailadres en telefoonnummer. Wij slaan de persoonsgegevens op in een beveiligde portal (cloud omgeving van Microsoft).
 4. De persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt door SMC Academy. Gegevens worden niet zonder toestemming van betrokkenen doorgegeven aan een (inter)nationale organisatie al dan niet binnen of buiten de EU, tenzij SMC Academy gehouden is op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 5. De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar.
 6. Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens, voor zover wettelijke bepalingen dat recht niet beperken.
 7. Een eventuele klacht over de uitvoering van de privacyregelgeving kan worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke bereikbaar via het secretariaat van SMC Academy info@smc-academy.nl 
 8. Door middel van het bezoeken van www.smc-academy.nl of door jouw inschrijving voor een scholing of een gerelateerde nevendienst ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 9. SMC Academy maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.
 10. SMC Academy verkrijgt geen gegevens van andere organisaties.
 11. SMC Academy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.smc-academy.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.smc-academy.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Bezoek voor alle wijzigingen regelmatig www.smc-academy.nl.

Leiden, 1 maart 2022